vray for maya次表面散射材质渲染皮肤效果教学

本教学使用了maya版本vray的sss skin2 材质渲染皮肤质感.VrayForMaya FastSSS – Part1
VrayForMaya FastSSS – Part2
VrayForMaya FastSSS – Part3有问题可以参与答疑

0回复vray for maya次表面散射材质渲染皮肤效果教学"

留下信息

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注